Home » Fogalomlista

Fogalomlista

Elektrosztatika

elektromos töltés, erőtér, fluxus, potenciál

Coulomb és Gauss törvény

elektromos kettősréteg

dielektromos állandó

kondenzátor, kapacitás, RC időállandó

Bioenergetika
mikroállapot, makroállapot
termodinamikai valószínűség
termodinamikai egyensúly
entrópia
hőmérséklet
termodinamika második főtétele
reverzibilis és irreverzibilis folyamatok
élőlények termodinamikája
Boltzmann-eloszlás
Nerst egyenlet
Goldman-egyenlet
kemiozmotikus csatolás
idegingerület
Rezgések, hullámok
harmónikus rezgés
periódusidő
frekvencia
körfrekvencia
fázis
hullámhossz
hullámszám
lebegés
interferencia
interferencia két résen
interferencia rácson
mikroszkóp, távcső felbontóképessége
röntgen szerkezetvizsgálat
Atomfizika
szuperpozíció elve
hullám(állapot)függvény
sajátállapotok: hely, impulzus, energia
hullámfüggvény valószínűségi értelmezése
de Broglie összefüggések:
   -energia és frekvencia
   -impulzus és hullámszám
Heisenberg-féle határozatlansági reláció
dobozba zárt elektron
harmonikus oszcillátor
fénykvantumok
atomi elektronállapotok
csomópontok és csomósíkok
atomi kvantumszámok:
   fő, mellék, mágneses és spin
periódusos rendszer
elektronikus, rezgési és forgási nívók
látható, UV és infravörös spektroszkópia
mágneses magrezonancia (NMR)
mágneses rezonancia képalkotás (MRI)
elektromágneses spektrum
Egyebek
polarizációlátás biológiai jelentősége

globális felmelegedés

sugárzás rákkeltő hatása

 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.